Gesprek over bezwaarschrift

Uitnodiging tot gesprek

De beroepsprocedure inzake de vierplekkeuze is inmiddels afgerond. Het bezwaar is ongegrond verklaard. De situatie is nu zo dat de bezwaar- en beroepsprocedure de rechtmatigheid van de vierplekkeuze als onderdeel van het AK-besluit van destijds heeft bevestigd.

De Kerkenraad wil voorop stellen dat de steun aan dit bezwaar en beroep wordt gerespecteerd. En hij kan zich voorstellen dat de uitkomst van de procedure bij hen die bezwaar hebben aangetekend gemengde gevoelens oproept.

Voor de Protestantse Gemeente Soest is het van belang met de ondertekenaars van het bezwaar in gesprek te gaan over de vraag hoe zij zich als betrokken gemeentelid, gegeven de actuele situatie, tot de gemeente willen gaan verhouden in de nabije en wat verder gelegen toekomst. De uitkomst van de beroepsprocedure gaat overigens heel de gemeente aan en die van de (voormalige) Wilhelmina kerkgemeenschap in het bijzonder. Om die reden heeft de kerkenraad gemeend er goed aan te doen het gesprek niet te beperken tot alleen de groep bezwaarden maar dit te voeren met zoveel mogelijk leden uit de kern rond de Wilhelminakerk.

De bedoeling is een open gesprek met een delegatie van de (kleine) kerkenraad waarin vooral de vraag “hoe nu verder met elkaar binnen de PGS?” centraal zal staan evenals de vraag “wat is ervoor nodig om uw enthousiasme voor de PGS te voeden?” Ons verlangen is immers om samen een sterke, veelkleurige en duurzame geloofsgemeenschap met nieuw elan in Soest tot stand te brengen.

Het zal deze avond gaan om een gedachtewisseling zonder voorafgaande agenda. Waar bij u mag verwachten dat de kerkenraad goede nota zal nemen van hetgeen tijdens het gesprek de revue passeert en dit waar nodig en mogelijk in beleid zal vertalen.

Het gesprek zal plaatsvinden op woensdag 14 maart 2018 om 20.00 uur in De Rank.