16 sept. Startzondag

Startzondag ‘Ken je mij ?’

Op zondag 16 september houdt de Protestantse Gemeente Soest haar traditionele startzondag. Dit keer niet in Cabrio, maar in de sfeervolle multi-functionele Wilhelminakerk.

De bedoeling is om meerdere vieringen tegelijk te laten plaatsvinden, zodat iedereen zelf kan kiezen. Het thema ’Ken je mij?’ kan daardoor in verschillende stijlen en toonaarden worden uitgewerkt.

09.30 uur We starten natuurlijk gezamenlijk met koffie en een broodje voor wie geen tijd had om thuis nog te ontbijten.

10.00 uur Welkomswoord en een gezamenlijk lied in de kerkzaal

10.15 uur  Start klassiek-liturgische viering in de kerkzaal. Voorganger ds. Peter van den Berg en m.m.v. cantorij o.l.v. Gonny van de Maten en Gerrit van Vembde.

10.15 uur  Start van de community viering, een eigentijdse kerkdienst o.l.v. ds. Wim Kievit in de Rankzaal.

10.15 uur  Start van de vossenjacht voor de jeugd, georganiseerd door de PGS kindernevendienst.

11.30 uur  Na de vieringen en vossenjacht is opnieuw volop ruimte om elkaar rond een kop koffie of thee in de Rank en op het terras beter te leren kennen. Er staan kletspotten op tafel.

12.15 uur  We sluiten de ochtend af met een door de koster goed verzorgde lunch in de Rankzaal en/of op het terras achter De Rank.

Zie voor meer activiteiten: www.geloveninsoest.nl

’t Elf-uurtje bij Willemien

Elfuurtje

Nu ook doordeweeks! Een bakkie troost met babbel.
Bekend van zondags na de kerk, ontmoeten is nodig.
Willemien gaat het daarom gewoon vaker aanbieden:
Open huis op elke eerste donderdag van de maand.

koekjevanaf 10 tot half 12 in de Rank,
elke 1e donderdag van de maand 

Iedereen is welkom, jong en oud,
kerkgangers en buurtgenoten,
kletsmajoor en luisteraar. Kom!

Lokatie: De Rank, Soesterbergsestr. 18
Datum: donderdag 1 mrt, 5 apr, 3 mei, etc.

Meer weten of vervoer nodig, contact Elly of Ans.
Elly: 035-60.21.522  /   e.roorda49@gmail.com
Ans: 035-60.19.955  /  ehvandekraats@zonnet.nl

Feestelijke éénwording PGS

kerkenraadOp vrijdag 1 december 2017 werd in een formele vergadering de Nieuwe Plaatselijke Regeling vastgesteld, waarmee de wijkgemeenten (met uitzondering van de Johanneskerk) werden opgeheven en de nieuwe structuur met taakgroepen en kernteams een feit werd. In die vergadering werd de nieuw samengestelde gemeenschappelijke kerkenraad geïnstalleerd.
De feestelijke bijeenkomst vond plaats in de Wilhelminakerk.

Veranderingen

Met ingang van 1 december 2017 zijn de individuele wijkgemeentes in Soest opgeheven en opgegaan in één gemeente met meerdere vierplekken. Er is nu één kerkenraad, met een kernteam per vierplek: De Open Hof, de Emmakerk, de Wilhelminakerk en De Oude Kerk. Daarnaast is er de buitengewone wijkgemeente de Johanneskerk. Alle ambtsdragers van de Protestantse Gemeente Soest zijn lid van de Kerkenraad.

Het Kernteam van de Wilhelminakerk handelt de dagelijkse gang van zaken af, zonder daar zelf beleid over te maken. Het beleid wordt vastgesteld door de éne Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest. Het Kernteam van de Wilhelminakerk is als volgt samengesteld:

  • Elly Roorda, pastoraat en voorzitter
  • Piet de Gier, secretaris
  • Wim Kievit (tijdelijk), vieren
  • Jan v.d. Mey, beheer
  • Pieternel Rodermond, jeugd t/m basisschoolleeftijd

Het wijknieuwsblad Zuidvruchten zal niet meer verschijnen. Daarvoor in de plaats komt er voor de gehele Protestantse Gemeente Soest een nieuw kerkblad Adem dat vanaf medio januari 2018 maandelijks gaat verschijnen. De wekelijkse uitgave van Dichtbij zal met ingang van maart 2018 niet meer op papier gedistribueerd worden, maar alleen per e-mail toegezonden worden. Aan- of afmelding voor Dichtbij sturen naar: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-soest.nl

De gezamenlijks PGS website is: https://www.geloveninsoest.nl
De website van de Wilhelminakerk wordt in de loop van 2018 opgeheven.

Trektocht naar de toekomst

Trektocht naar de toekomst

In de toekomst kijken is moeilijk. Je kunt er een zwaarmoedige bril bij opzetten, maar ook een zonnige. Beleid maken voor de kerk van de toekomst is met elkaar nadenken over al deze vragen, met ruimte voor de zorgen maar met vertrouwen op inspiratie. Binnen de Protestantse Gemeente Soest zijn we daar druk mee bezig. Na de rapporten ‘Dromen en bouwen‘ en ‘Om de verandering‘ heeft een Regiegroep in opdracht van de Algemene Kerkenraad nagedacht over de toekomst. Daaruit is het beleidsplan ‘Trektocht naar de toekomst met behoud van traditie en vernieuwing‘ ontstaan en in de Algemene Kerkenraad besproken.

De besluitvorming in de Algemene Kerkenraad was moeizaam en is fors vertraagd. De ambtsdragers in Soest zijn over het voorgenomen besluit geïnformeerd op 13 april. Vervolgens is er overleg geweest in de kerkenraad van de verschillende wijken. Het plan was om nog voor de zomer alle kerkleden te informeren en te horen. De Algemene Kerkenraad wil echter nog extra overleg met de kerkenraad van de Wilhelminakerk. Om die reden is de planning van het Gemeenteberaad in alle wijken uitgesteld naar september.

Als er in alle wijkgemeentes voldoende draagvlak blijkt te zijn voor het nieuwe beleid maakt de Algemene Kerkenraad haar beleidsplan ‘Trektocht naar de toekomst’ definitief en zet het de veranderingen nog dit jaar in werking.

Urgentie

Er is sprake van urgentie. De ontwikkelingen rond de financiën en de terugloop van het aantal leden zijn zorgelijk. Een duurzame toekomst zal er een zijn met minder plaatsen waar de eredienst zal plaatsvinden en met minder predikanten. Maar ook zien we dat geloven nu anders is dan in het verleden en in de toekomst zal dat steeds veranderen. Jongere generaties groeien op in een andere tijd, met andere communicatiemiddelen en met andere vormen waarin zij hun geloof willen beleven. De kerk-van-over-tien-jaar, zal meer en meer ook hun kerk moeten worden.

In 2015 hoopt de Algemene Kerkenraad een nieuwe koers voor de toekomst te kunnen inzetten die voldoet aan de volgende criteria.

De koers:
– is inspirerend en toekomstgericht
– is duurzaam (we hoeven niet over 3 jaar weer opnieuw te beginnen)
– is wervend, zodat er binnen de gemeente draagvlak voor te vinden zal zijn
– zorgt voor een langere termijn gezonde financiële situatie voor de Protestantse Gemeente Soest

Over een andere boeg?

Jezus gaf zijn leerlingen de opdracht om hun netten over de andere boeg te gooien. Die uitnodiging geldt ook voor ons, zonder dat we weten wat het oplevert, maar in vertrouwen op God.

Gemeenteberaad en beleidsplan

De leden van de wijkgemeente van de Wilhelminakerk zijn uitgenodigd om op 21 september en 5 oktober van 20-22 uur kennis te nemen van het beleidsplan, dat door de Algemene Kerkenraad gepresenteerd wordt. Vragen en reacties kunnen op 5 oktober mondeling of schriftelijk gesteld worden. Tevens kunnen vragen en reacties gemaild worden naar: scriba.aksoest@gmail.com

Download: Beleidsplan 2015 -2022Bijlage bij beleidsplan en Vragen en antwoorden

Tussenstand – Bericht van de Algemene Kerkenraad

In de maanden september en oktober waren er acht gemeenteavonden over het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad over het plan “Trektocht naar de toekomst”. Vier avonden om de gemeente te informeren en vier avonden om te horen welke opvattingen er in de gemeente leven over het voorgenomen besluit. En toen werd het even stil….

Tijdens de avonden hebben we het diverse keren over communicatie gehad. De AK is in het verleden te lang en te vaak een soort broedende kip geweest. We hebben beloofd daar verandering in te brengen, vaker iets te laten horen. Vandaar dit bericht als een tussenstand.

We hebben op de gemeenteavonden intensief van gedachten gewisseld over de toekomst van de Protestantse Gemeente Soest. Er was een grote opkomst bij de gemeenteavonden. Zeker 300 gemeenteleden hebben aan de beraadslagingen deelgenomen. Er lag een voorgenomen besluit dat gaat over vernieuwing, over een andere organisatie met twee vierplekken en over gebouwen. Er blijkt een grote mate van consensus te zijn over de noodzaak tot vernieuwing en over een meer centrale organisatie. Dat we terug zullen moeten naar twee vierplekken ontvangt ook veel begrip. Over de voorstellen hoe te komen tot die twee vierplekken en in welke gebouwen dat zal zijn gaan de meningen echter uiteen.

De AK heeft de wijkkerkenraden gevraagd om naar aanleiding van de gemeenteavonden een advies te formuleren over het voorgenomen besluit. Die adviezen heeft de AK in de afgelopen week ontvangen en nu zijn wij weer aan zet.

De adviezen van de wijken zullen we natuurlijk grondig bespreken. Want naast voortgang van de besluitvorming is draagvlak voor het te nemen definitieve besluit van groot belang. Zodra er meer bekend is, hoort u dat van ons.

Tot slot nog dit. In de gemeenteavonden hebben we intensief gesproken. De opkomst was hoog en er was een grote betrokkenheid. Een betrokkenheid die zich soms uitte in diepgaande gesprekken en in felle discussies. We danken al die gemeenteleden voor het meedenken en meespreken in deze moeilijke fase. We voelen ons, naast de kritiek, gesteund door veel warme woorden en door gebeden.

Klaas de Waard
voorzitter AK

Download: Kanselbrief 20-12-2015 en Besluit AK Soest over beleidsplan

Voor een tussentijdse afstemming en informatie over de voortgang in de projectgroepen worden er Knooppuntavonden georganiseerd, waar alle gemeenteleden welkom zijn.

1e Knooppuntavond 1 maart 2016 om 19.30 uur in het Griftland College

2e Knooppuntavond 18 mei 2016 om 19.30 in het Griftland College

Planning

  • Op 22 juni 2016 om 20.30 uur wordt u in de Emmakerk geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad in zake de keuze van de twee vierplekken, de Plaatselijke Regeling en het besluitvormingsproces.
  • Hoor en wederhoor per wijkgemeente staat vervolgens gepland in september.
  • De Algemene Kerkenraad verwacht dan in oktober het besluit definitief te maken.
  • In november 2016 kan de gezamenlijke Kerkenraad in de nieuwe vorm vergaderen.
  • Tot november 2017 worden in alle gebouwen nog regelmatig kerkdiensten gehouden, wel zullen eenmaal per maand afwisselend kerken gesloten zijn.

Presentatie-22-juni

Gebouwen rapport vs 06-06-2016

Bijlage – Gegevens kerkgebouwen 02-06-2016

Bijlage – Oude Kerk als cultureelreligieus centrum

Bijlage schouw Oude Kerk – aanpassingen en investeringen 09-06-2016

Trektocht 1 – juni 2016 – Informatie over het voorlopige besluit

Trektocht 2 – augustus 2016 – Visie op kerk-zijn

Trektocht 3 – september 2016 – Reacties op besluit en uitleg bestuursvorm

Brief wijkkerkenraad aan AK

Kanselboodschap 16 oktober 2016

De Algemene Kerkenraad heeft in zijn vergadering van donderdag 13 okt. de reacties, die vanuit de gemeente op de voorgenomen besluiten tot hem zijn gekomen, besproken en gewogen.

De Algemene Kerkenraad is tot de conclusie gekomen dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is om de voorgenomen besluiten in definitieve besluiten om te zetten.

Besloten is om de voorgenomen besluiten aan te houden en in een periode van twee tot drie maanden te onderzoeken,

1. welk flankerend beleid voor een groter draagvlak voor het omzetten van de voorgenomen besluiten in definitieve besluiten kan zorgen;

2. daartoe formeert de Algemene Kerkenraad een commissie bestaande uit de voorzitter en de scriba van de Algemene Kerkenraad, de voorzitter van het College van Diakenen de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de vier wijkvoorzitters, een predikant, twee leden van de projectgroep Jeugd en een lid van de projectgroep Pionieren.

3. Tevens onderzoekt de Algemene Kerkenraad wat de consequenties zijn indien de voorgenomen besluiten niet omgezet worden in definitieve besluiten.

4. In diezelfde periode legt het College van Kerkrentmeesters de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Soest uit aan de gemeente.

5. Uiterlijk half januari organiseert de Algemene Kerkenraad een gezamenlijke ambtsdragersbijeenkomst waarin bovengenoemde commissie haar advies bespreekt.

6. Daarna neemt de Algemene Kerkenraad een definitief besluit.

Het spijt de Algemene Kerkenraad bijzonder dat hij geen definitief besluit heeft kunnen nemen, maar ziet geen andere weg dan hierboven beschreven. Hij hoopt op uw begrip.

Trektocht 4 – Toelichting uitstel besluit – okt. 2016

Reactie kerkenraad op kanselboodschap 16 oktober

Brief kerkenraad Wilhelminakerk n.a.v. flankerend beleid

Definitief besluit

Op 16 februari heeft de Algemene Kerkenraad haar besluit van juni 2016 definitief gemaakt met dien verstande dat de Wilhelminakerk pas op 1 jan. 2022 aan de eredienst wordt onttrokken en dat er na sluiting van de Wilheminakerk in Soest Zuid een ontmoetingsplek voor de oudere gemeenteleden gecreëerd zal worden.

Op 29 juni is er gemeenteavond waar de Algemene Kerkenraad meer informatie geeft over wat de veranderingen per 1 september concreet betekenen. Waar kunt u terecht met pastorale vragen. Hoe worden de  vieringen georganiseerd in de verschillende gebouwen. Wat betekent het voor de jeugd tot 12 jaar en het dagelijks beheer van de gebouwen.

Op een nog nader te bepalen datum na 1 september wordt de Kerkenraad volgens de nieuwe structuur geïnstalleerd. Het wordt een feestelijke openbare bijeenkomst waar alle gemeenteleden welkom zijn.

Kanselboodschap – 24 september 2017

De Algemene Kerkenraad van de PGS vraagt uw aandacht voor het volgende.

De AK heeft in zijn vergadering van 21 september, na rijp beraad en na raadpleging van de ambtsdragers op 14 september, éénstemmig besloten thans uitvoering te geven aan zijn besluit van 16 februari 2017. Door nu op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot éénwording van de PGS door opheffing van de wijkgemeenten, met uitzondering van de wijkgemeente Johanneskerk, bij gelijktijdige installatie van de nieuwe kerkenraad. De éénwording op deze wijze, die aanvankelijk was beoogd per 1 september, zal nu plaats vinden in november aanstaande. De exacte datum zal nog definitief worden vastgesteld en bekend gemaakt.

De AK voegt hieraan toe dat de uitkomst van de lopende beroepsprocedure inzake de vierplekkeuze niet wordt afgewacht. De afhandeling hiervan wordt overgelaten aan de nieuw te installeren kerkenraad. In het vertrouwen dat deze dit in wijsheid en zorgvuldigheid ter hand zal nemen.

De AK roept u allen op om, met ingang van vandaag al, te denken, te doen en vooral te zijn als één protestantse gemeente van Jezus Christus in Soest; met elkaar verbonden in geloof, in vertrouwen en in liefde.

Voor meer informatie zie www.geloveninsoest.nl